REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu organizowanego podczas 34 wirtualnych akademickich targów pracy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu ALM Services Technology Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP:  521 370 27 34, KRS: 0000569839, Regon: 362198094. 
 1. Konkurs będzie przeprowadzany w dniu 18.03.2021 w godzinach 12:00 – 16:00 na wirtualnym stoisku targowym organizatora 
 1. Konkurs ma charakter jednorazowy. 
 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytana konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem platformy konkursowej quizizz.com.  
 1. Link do konkursu będzie udostępniony w dniu targów na platformie Organizatora tj. na wirtualnym stoisku targowym 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w targach pracy  
 1. Udział w konkursie wymaga akceptacji przez uczestnika zasad przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO) przez Organizatora konkursu.  
 1. Wymagana jest rejestracja w systemie Quizizz (podanie adresu email oraz swojego nicka). 
 1. Zadania konkursowe należy wykonywać samodzielnie.  
 1. Uczestnik może podejść do testu tylko raz.  
 1. Osoba której działanie będzie niezgodne z niniejszymi zasadami może zostać skreślona przez Organizatora z listy uczestników konkursu.  

§ 3 NAGRODY 

 1. Dla trzech pierwszych miejsc  Organizator przewidział możliwość podejścia do certyfikacji z zakresu Scruma (do wyboru PSM I lub PSPO I) sponsorowanego przez Organizatora, oraz uczestnictwo w programie stażowym ALM Academy z pominięciem procesu rekrutacyjnego. 
 1. Nagrody otrzymają trzy osoby, które zdobędą najwyższe oceny. W przypadku tych samych ocen, parametrem rozstrzygającym będzie czas zakończenia testu. 
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.  
 1. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: adresu poczty elektronicznej, oraz nicka w systemie.
 1. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.  
 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) dostępne są na stoisku targowym Organizatora. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie